Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

V našem internetovém obchodě WWW.BEPOF.CZ platí pro nákup tyto obchodní podmínky, jež blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu WWW.BEPOF.CZ, společnost Bepof, spol. s r.o., IČ 18224652, sídlem Zahradní 492, 351 24 Hranice u Aše, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:

 • Spotřebitelská smlouva
  smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 • Dodavatel - prodávající
  osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující - spotřebitel
  osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitel
  podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupní smlouva
  objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Dodací podmínky:

 • Zboží skladem je odesíláno následující pracovní den po příjmu objednávky.
 • Zboží doručuje dopravce - do tří pracovních dnů po odeslání zásilky – zpravidla však druhý pracévní den po odeslání zásilky!
 • O odeslání zásilky Vás budeme informovat e-mailem. Dopravce upřesní v den dodávky termín doručení.
 • Zboží je možno též vyzvednout osobně v objektu firmy – Hranice u Aše 351 24, Zahradní 492 a to v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.

Cena:

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné (tato položka se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a na váze zboží vč. obalu).

Platební podmínky:

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem
  • 1) Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo, které uvedete při platbě bankovním převodem, jako variabilní symbol.
  • 2) Ihned po připsání částky ve výši kupní ceny na náš bankovní účet č. 2101988141/2700 Vám bude zasláno zboží, resp. V termínu dle dostupnosti objednaného zboží.
 • Dobírkou
  Vybrané zboží Vám zašleme na dobírku. Příslušnou částku zaplatíte přímo při převzetí zboží. Poplatek za platbu dobírkou činí Kč 30.
 • Hotovostně při osobním převzetí zboží v sídle firmy
  V případě osobního převzetí zboží, je dopravné ZDARMA.

Cena za balení a dopravu je jednotná pro celou ČR a činí Kč 170,- vč. DPH.
Při objednávce zboží v celkové hodnotě vč. DPH vyšší než Kč 5.000,-- je doprava zdarma.

Právo na odstoupení od smlouvy:

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod WWW.BEPOF.CZ telefon, fax, email, atd.). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu ponížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu je nezbytné zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je na základě smlouvy od kupujícího přijal, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit na základě § 53 odst. 7 Obč.Z. od smluv

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 90 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Reklamační řád:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Prodávající odpovídá za všechny vady zboží, které se vyskytnou v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.

Délka záruční doby na veškeré prodávané zboží činí 24 měsíců. Záruční lhůta, která začíná běžet převzetím zboží, se případně prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Při uplatnění reklamace vady zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou a zda tato vada brání řádnému užívání zboží. V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (písemně nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží.

Kontakt pro uplatňování reklamací:

Bepof, spol. s r.o.
Zahradní 492
351 24 Hranice u Aše
E-mail: info@bepof.com
Tel.: +420 354 420 105
Fax: +420 354 599 982

Při uplatnění reklamace je třeba prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího (koupi lze prokázat například pomocí originálu nebo kopie vydaného prodejního dokladu, výpisem z účtu atd.). Prodávající vydá následně kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

Ochrana osobních dat:

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému internetového obchodu a prodávající se současně zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Mimosoudní řešení sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz
a
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
Tel.: 420 495 215 266
E-mail: spotrebitel@regio.cz
Web: www.konzument.cz
Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php
Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čeština, může být vedeno ústní nebo písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky byly naposled aktualizovány 24. listopadu 2021